ข้อมูลกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน (Happy Workplace)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ท่ามกลางความพยายามของทุกภาคส่วน ในการร่วมทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ที่กำหนด ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร การที่บุคลากรมีความสุขในการทำงานจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีทัศนคติในการทำงานที่ดีต่อการทำงาน การหาสมดุลความสุขในชีวิต ผ่านการกำหนดแนวนโยบายพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง (ข้อ 1.2 ทรัพยากรบุคคล) พูดถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กร ยกย่องการทำดี ตลอดจนมีการสร้างให้สังคมมหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนวิถีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนทำงานเพื่อความรักและผูกพันองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประกอบไปด้วยวิทยาเขตการศึกษา 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง มีสาขาวิชาที่เปิดสอนจำนวน 29 คณะวิชา ประกอบด้วยสายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และ 2 วิทยาลัยชุมชนที่ดูแลบริการวิชาการด้านการจัดฝึกฝนความชำนาญในอาชีพให้แก่ชุมชน มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 12,300 คน ภารกิจหลักเป็นไปเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคม มีการบริหารจัดการงานตามหลักการกระจายอำนาจ กระจายความรับผิดชอบไปยังคณะ/หน่วยงาน วิทยาเขตต่างๆ เพื่อความสะดวกคล่องตัวและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการบริหารเพื่อการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นศูนย์การประสานเชื่อมโยงเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ทำหน้าที่เสมือนสำนักงานกลางในการสนับสนุนการบริหารจัดการและเป็นพี่เลี้ยงในการดูแล การทำงานของวิทยาเขต และหน่วยงานย่อยต่างๆ ภารกิจเพื่อการอำนวยความสะดวก ประสานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 8 กอง 2 หน่วยงาน คือ กองแผนงาน กองคลัง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลกองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพ และกองการเจ้าหน้าที่ โดยที่ 8 กอง 2 งาน แยกทำภารกิจต่างๆ ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบระบบบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่จัดกระบวนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับวลีที่ว่า “งานได้ผลคนมีความสุข” ซึ่งงานได้ผลคนเป็นสุขเกิดจากการสร้างระบบงาน กำหนดแนวทางบริหารจัดการรองรับตามมาตรฐานการดูแลความสุขของคนทำงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ความรับผิดชอบดังกล่าวนับเป็นภารกิจที่ท้าทายของกองการเจ้าหน้าที่ ในการสร้างมูลค่า สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร ภาวะคุกคามที่ต้องเจอกับภาวการณ์แข่งขันหาคนดี คนเก่ง มาร่วมภารกิจการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ประกอบกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในชายแดนภาคใต้ เจอสภาวการณ์ความไม่สงบ เป็นปัจจัยคุกคามหนึ่ง ที่ทำให้บุคลากรมีความเครียดในการทำงาน การมีความสุขลดน้อยลงส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้ามาในองค์กรได้ยากขึ้น “สำนักงานสุขภาวะ” (Quality of Work Life) จะช่วยจัดระบบให้คนทำงานพึงพอใจในการทำงาน มีความสุขและมีชีวิตที่สมดุล ถือเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของระบบเพื่อการได้จูงใจคนเก่งคนเก่งคนดีให้เข้ามาในระบบราชการให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เมื่องานมีความสุขชีวิตก็เบิกบาน ผลงานก็จะงอกเงยตามเป้าหมายขององค์กรในที่สุด สอดคล้องกับมิติ “มิติการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร” ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ โดยมีความมุ่งมั่นให้เกิดการดำเนินการสร้างเสริมองค์กรที่มีสุขภาวะ แบบเครือข่ายในเชิงระบบในอนาคต เพื่อนำมาสู่การสร้างกลไกขับเคลื่อนไปสู่ สุขภาวะ 8 (Happy Body, Happy Family, Happy Relax, Happy Soul, Happy Heart, Happy Brain, Happy Money และ Happy Society) โดยกำหนดให้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง ในการดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร มีกลุ่มเป้าหมาย รวม 654 คน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 2. เพื่อให้มีการดำเนินการหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 3. เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการเรื่องคุณภาพชีวิต และไปสู่การเป็นต้นแบบการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร http://share.psu.ac.th โดยนำการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทาง Happy 8 สู่การแบ่งปันขยายผลต่อยอดการเรียนรู้ 5. เพื่อรวบรวมวิธีดาเนินการที่เหมาะสม เผยแพร่ความรู้ผ่านเวทีเรียนรู้ เผยแพร่ในวงกว้างภายใน 6. ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล และเครื่องมือวัดความสุขระดับองค์กร รวมถึงเครื่องมือวัดความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) ของภาคีเครือข่ายของสำนักงานสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันของ 10 กอง ในสำนักงานอธิการบดี 2. สื่อสารองค์กรเพื่อทำความเข้าใจที่ต้องตรงกัน 3. ผลักดันเป็นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานที่ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย 4. สร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกันของนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย http://share.psu.ac.th ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์การทำงานจริง 5. สร้างเครือข่ายการทำงานข้ามหน่วยงานภายในและภายนอก 6. จัดระบบแรงจูงใจ ยกย่องให้รางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี มีกิจกรรมที่สร้างความสุขให้คนในที่ทำงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ปริมาณความสุขบุคลากรที่เพิ่มขึ้น (วัดด้วยเครื่องมือ CU-QWL ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ตัวชี้วัดความสำเร็จ วัดจากปริมาณความสุขของบุคลากร(รายมิติ) จำแนกตามโมเดล Happy 8 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามวัดความสุข CU-QWL (พัฒนาเครื่องมือโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความสุขบุคลากร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ระยะห่าง 20 เดือน ครั้งที่ 1 วัดความสุขบุคลากร ก่อนดาเนินโครงการ เมื่อ กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 2 วัดความสุขบุคลากร ภายหลังดาเนินโครงการ เมื่อ มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประเมินความสุขของบุคลากรด้วยเครื่องมือ CU-QWL จำนวน 2 ครั้งจากกลุ่มเป้าหมายเดียวกันคือบุคลากรที่สังกัดตามโครงการนำร่องของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows โดยกำหนดคะแนนตามการแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ วิเชียร เกตุสิงห์, 2530:9 ดังนี้ 1.00 – 1.50 มีความสุขน้อยมาก 1.51 - 2.50 มีความสุขน้อย 2.51 - 3.50 มีความสุขปานกลาง 3.51 – 4.50 มีความสุขมาก 4.51 – 5.00 มีความสุขมากที่สุด 2. ปริมาณความสุขบุคลากร (วัดด้วยเครื่องมือ Happinometer ของมหาวิทยาลัยมหิดล) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเด็น สำนักงานแห่งความสุข ในรอบปี 2556- 2558 ที่ผ่านมาดังนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง 8 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ตามโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุขฯ ระหว่าง ปี 2556-2559 โดยความสมัครใจ และมีคณะ หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 หน่วยงาน มีข้อตกลง คือการการประเมินความสุขของบุคลากรโดยใช้เครื่องมือ HAPPYNOMETER Online (พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) โดยครั้งที่ 1 ประเมินระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 2 ประเมินระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2558 (ระยะเวลาห่างกัน 15 เดือน)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- จากการถอดบทเรียนของนักสร้างสุของค์กร และคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้ 1. องค์ความรู้/ความตระหนักรู้ในประเด็นการสร้างสุขในองค์กร อันเป็นทุนทางปัญญาที่ทำให้เกิดการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ในแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ, การส่งบุคลากรไป อบรม นสอ.ทั้ง 5 รุ่น, การดำเนินกิจกรรม Happy Workplace โครงการต่างๆ โดยกระจายแต่ละกอง/หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และการถอดบทเรียน นสอ.และนำมาพัฒนาแนวทาง ทำให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยที่ดูแลงานด้าน HR และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ทั้งระดับผู้อานวยการกอง และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นองค์กรสุขภาวะ ที่เพิ่มและชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำไปร่วมขับเคลื่อน กิจกรรม Happy Workplace ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ เกิดกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดำเนินการโดยกอง/หน่วยงานต่างๆในสำนักงานอธิการบดี ที่หลากหลาย จากองค์ความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของบุคลากรในกอง/หน่วยงาน ซึ่งนำไปสู่บรรยากาศโดยรวมของสำนักงาน ในแต่ละมิติ มีภาพของ ความสุขมากขึ้น 2. แนวคิด/ความตระหนักในความสำคัญของการประเมินค่าความสุขของบุคลากรด้วยมาตรวัดที่เชื่อถือได้ (CU-QWL และ Happinometer) เป็นทรัพยากรหลักในการเก็บข้อมูลความสุขบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ทุกกองทุกหน่วยงาน ที่สามารถวัดได้ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงผลการวัดค่าความสุขทั้ง 8 มิติ ของบุคลากร เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (พบว่า ค่าความสุข เพิ่มสูงขึ้นทั้ง 8 มิติโดย มิติความสุขที่ เพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Happy Body, Happy Heart และ Happy Family ตามลำดับ) 3. ทีมนักสร้างสุของค์กรส่วนกลาง, ทีมวิทยากร และนักสร้างสุของค์กร ตัวคูณ ม.อ.ทั้ง33 คณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมแคมเปญมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เป็นทุนทางปัญญาขององค์กรในการขับเคลื่อน เชิญชวนคณะ/ หน่วยงานขับเคลื่อนกิจกรรม Happy Workplace ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และสามารถกระตุ้น/เชิญมา แสดงผลงานและศักยภาพของคณะ/หน่วยงานในการสร้างสุข ผ่านเวที Show and Share : PSU Happy Station เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จากการวัดค่าความสุขบุคลากรโดยใช้มาตรวัด CU-QWL วัดความสุขบุคลากรระดับสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง และ วัดค่าความสุขบุคลากรโดยใช้มาตรวัด Happinometer วัดความสุขบุคลากร ในระดับมหาวิทยาลัย 33 คณะ/หน่วยงาน ที่สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และได้นำผลการวัดค่าความสุข ดังกล่าวมาเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดำเนินโครงการ นั้น ทางผู้จัดโครงการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1. ทำการวัดค่าความสุขบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโน้มค่าความสุขในแต่ละมิติ และภาพรวมระดับความสุขของบุคลากร และนำมาเปรียบเทียบกับปัจจัยหรือสถานการณ์ ของแต่ละช่วงเวลา (Scenario: Time) เพื่อติดตามแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในระยะยาว ไม่จำกัดแค่ช่วงเวลาโครงการ 2. ทำการวัดค่าความสุขในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้เห็นชัดเจนในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย นั้น ควรทำการวัดค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรให้ครบทุกคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย 3. การนำแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ/ความต้องการ/องค์กรสุขภาวะ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทางวิชาการ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Happy 8 Model เป็นฐานในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 4. นอกจากตัวชี้วัดความสำเร็จในการเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มาจากมาตรวัดความสุข CU-QWL และ Happinometer แล้ว อาจต้องศึกษาปรากฎการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น การสำรวจระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ค่า Emo-Meter, สถิติการลาออก (Turn Over rate) ของบุคลากรทั้งในภาพรวม และภาพคณะ/หน่วยงาน พร้อมค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดสถิติดังกล่าว เพื่อให้เห็นสภาพการณ์จริงเป็นองค์รวม 5. มีข้อควรคำนึงและระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยคุกคามอื่นๆ ไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเอง ที่อาจขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน เช่น การมีเกณฑ์ต่างๆที่เป็นการกดดันเชิงนโยบาย หรือขาดความยืดหยุ่น ที่กระทบต่อ Psychosocial Environmental ต่อบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน, การนำเครื่องมือ KPI มาใช้อย่างผิดวิธี, รูปแบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคง ที่กระทบทางตรงต่อระดับความผูกพันองค์กรของบุคลากร จากความไม่มั่นคงทั้งในเชิง Work-Life Balance, เชิง Security และในเชิง Career Path ที่ไม่ชัดเจน นั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้การลงทุนด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน กลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า (เปรียบเสมือนน้ำซึมบ่อทราย) ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของแต่ละนโยบาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่อยู่องค์กร :
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ :
08-4215-1040
e-mail :
miracle.kom@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายคงพล มนวรินทรกุล
ตำแหน่ง :
บุคลากร
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
miracle.kom@gmail.com
line ID :
kommiracle
มือถือ :
08-4215-1040