ข้อมูลกิจกรรม

No fat good health / สุขภาพดีไร้พุงไร้โรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานมีอาการของโรคอ้วน เป็นจำนวนมาก ทำให้เหนื่อยง่าย และจะนำไปสู่โรคประจำตัวอื่นๆ ทางบริษัทเห็นถึงถึงที่จะตามมกในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตที่ดี ทำให้ได้จัดตั้งโครงการ No fat good health ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลดปัญหาสุขภาพของพนักงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการขาดงาน/ ลางาน/ มาสาย ของพนักงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานที่จะได้รับ หากพนักงานมีสุขภาพกายใจที่ดี ปราศจากโรคภัยต่างๆ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
98
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้ที่มีระดับดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม โดยคณะกรรมการ Happy workplace ของบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้น - ประชาสัมพันธ์โครงการ - ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ เช่น ควบคุมปริมาณแคลลอรี่ในอาหารขงร้านค้าในบริษัท - ติดตามผลดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโ๕รงการ - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 - ประเมินผล และสรุปผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน / หรือใกล้เคียงกว่า 60% พนักงานมีความตระหนักในปัญหาโรคอ้วนที่จะส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง และมีการควบคุม / เลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ ไขมันต่ำ และออกกำลังกายมากขึ้น เมื่อมีเวลาว่าง และมีตัวชี้วัดความสำเร็จจากค่า BMI ที่ได้จากการชั่งน้ำหนัก - วัดรอบเอวในทุกๆ เดือน จะพบว่า พนักงานมีผลค่า BMI ที่ดีขึ้น น้ำหนักและสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการลดลงในขณะที่เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

เพศและเวลา เป็นปัจจัยสำคัญของการทำโครงการ เนื่องจาก พนักงานส่วนใหญ่เป็นพศชาย จึงไม่ค่อยสนใจ กิจกรรมการออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ ซึ่งจะช่วยเผาผลาญแคลลอรี่ในร่างกายได้ รวมไปถึงเวลาที่มีอย่างจำกัด ทำให้กิจกรรมที่จะทำร่วมกันมีน้อย - วินัยในตนเองของพนักงานที่จะเลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ แคลลอรี่ต่ำ และออกกำลังกายเมื่อมีเวลาว่าง อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ตามที่ได้รับคำแนะนำ - การให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ / และดูแลตนเอง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพิ่มกิจกรรมและความหลากหลายในกิจกรรมให้แก่พนักงาน เพื่อใช้ในการลดน้ำหนัด / คลอเลสเตอรอล

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/365 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.หนอนไม้แดง เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-458706-9
e-mail :
rattanaporn-safety@shinpack.co.th
website :
www.shinpack.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัตนาภรณ์ บุรีเสรีรัตน์
ตำแหน่ง :
safety staff
แผนก :
satety
ฝ่าย :
safety
e-mail :
rattanaporn-safety@shinpack.co.th
line ID :
มือถือ :
0927951515