ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพดีเพื่อความปลอดภัย ผลผลิต & คุณภาพชีวิต

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 2559 มีอุบัติเหตุในการทำงานเกิดขึ้นในแผนกหล่อบบ และต่างด้าวจำนวนมาก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ต่างด้าวมีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น 2. เพื่อลดอุบัติเหตุ และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลง 10 % จากปี 2559 3. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และตระกนัถึงความปลอดภัยและสุขภาพของตัวเองมากขึ้น 4. เพื่อให้พนักงานมีความสุข และมีความรักองค์กร เพิ่มผลผลิต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในไลน์การผลิต
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะทำงาน วางแผนงาน 2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม 3. ดำเนินกิจกรรม โดยกำหนดเวลาที่แน่นอน คือ - เวลา 8:00 น. ของทุกวัน เปิดเพลง ออกกำลังกาย 20 นาที จากนั้นแนะนำการดูแลตัวเองและความปผลอดภัยในการทำงาน - ดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน และอัพเดทรายงานผลสำเร็จทุกวัน - มีการมอบของรางวัลสำหรับคนที่มีการอัพเดท และผลปฏิบัติงานดีขึ้น - เวลา 15:30 น. มีทีมแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ไปตามไลน์การผลิต
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งการงาน และสุขภาพ 2. พนักงานมีความสุขที่จะทำงาน และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3. ลดการเกิดอุบัติเหตุในงาน 4. พนักงานมีสวัสดิการ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความสุข 5. เมื่อมีความสุข พนักงานก็จะมีความรักองค์กร และตั้งใจทำงานรายได้เพิ่มขึ้น ลดการเกิดปัญหาครอบครัว

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน และความร่วมมือจากพนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สร้างแกนนำในกลุ่มเพื่อจะได้ทำ และดำเนินกิจกรรมเองได้ 2. ขยายกิจกรรมให้ทั่วทุกแผนก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โคท์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ที่อยู่องค์กร :
32 หมู่ 1 ตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 18110
โทรศัพท์ :
036-320-800-5
e-mail :
่่jariyaporn.ngomsaku@kohler.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จิยาภรณ์ งอมสราคู
ตำแหน่ง :
specialist HR
แผนก :
ฝ่าย :
EHS
e-mail :
jariyaporn.Ngomsaku@kohler.com
line ID :
มือถือ :
084-136-6694