ข้อมูลกิจกรรม

ANCA happy life

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจสุขภาพในปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าปัญหาสุขภาพภาวะโรคอ้วนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ จำนวน 43 ราย (30.7%)ของพนักงานทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 22-45 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และกลุ่มโรคไขมันในเลือดสูง 47 ราย คิดเป็น 33.6% ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 27 ราย คิดเป็น 19.3 % ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี และให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 2. เพื่อลดค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 10 % ของผลการตรวจสุขภาพ ปี 2559 3. เพื่อลดค่าคลอเรสเตอรอลของกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 10% ของผลการตรวขสุขภาพปี 2559 4. เพื่อลดค่าน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 10% ของผลการตรวจสุขภาพปี 2559 5. ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายรักสุขภาพอย่างยั่งยืน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีความผิดปกติ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท แอนคา แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดเตรียมแผนโครงการและขออนุวัติ 2. ดำเนินโครงการ - ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงกร - อบรมให้ความรู้ เรื่องโภชนาการ ออกกำลังกาย และโรค NCDs - ออกกำลังกาย จัดเป็ฐานออกกำลังกาย 3 ฐาน : กระโดดตบ ซิทอัพ และวิ่งเสต็ปขั้นลง ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ วันละ 30 นาที (16.45-17.15) - วัดค่าดัชนีมวลกาย ตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน โดย รพ. กรุงเทพ ระยอง - สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ค่าดัชนีมวลกายลดลง 10 % ของผลการตรวจสุขภาพ ปี 2559 2. ค่าไขมันในเลือดลดลง 10 % ของผลการตรวจสุขภาพ ปี 2559 3. ค่าน้ำตาลในเลือดลดลง 10 % ของผลการตรวจสุขภาพ ปี 2559

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การสนับสนุนของผู้บริหาร 2. ความร่วมมือของพนักงาน 3. ความต่อเนื่องของกิจกรรม 4. ตรงกับความต้องการของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สามารถขยายผลไปสู่พนักงานทุกคนให้รักสุขภาพ 2. ขยายผลไปสู่ครอบครัวของพนักงานให้รักสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
109/14 ม.4 ต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ :
033012313
e-mail :
phuengton@anca.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เพียรพร พึ่งตน
ตำแหน่ง :
จป.วิชาชีพ
แผนก :
HR & Admin
ฝ่าย :
HR & Admin
e-mail :
pheungton@anca.com
line ID :
้นรพำหยื
มือถือ :
0863944386