ข้อมูลกิจกรรม

AI Punching Process Training Media

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันพนักงานปฏิบัติงานไม่ตรงตามที่กำหนดในการทำงาน และขาดความตระหนักในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งมีผลต่อชิ้นงาน ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น และให้พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนจากรูปแบบ Excel, Power point เป็น VDO

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง - เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและใส่ใจเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย - เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนขั้นตอนการทำงาน และเรียนรู้ด้วยตนเอง - เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานฝ่ายผลิต
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
แผนกฝึกอบรมและฝ่ายผลิต
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- วางแผนงานร่วมกันในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (Red Work Instruction) - เขียนข้อกำหนดและถ่ายทำ VDO ในแต่ละกระบวนการ - ตัดต่อ VDO - ส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกัน - แก้ไขและปรับปรุง - Final recives by Management team - ติดตั้งอุปกรณ์และ load VDO File in production File
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ก่อนการเรียนรู้ผ่านช่องทางสื่อ พนักงานผ่านช่องทางเดียว คือ ห้องฝึกอบรมโดย power point, Manual หลังการเรียนรู้ผ่านสื่อ พนักงานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถทบทวนได้ด้วยตนเองโดยเห็นภาพและเสียง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและการอนุมัติอุปกรณ์การทำสื่อ - มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังส่วนงานต่าง ๆในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มบุคลากรในการทำสื่อ VDO - ซื้อ licence (ลิขสิทธิ์) โปรแกรมในการตัดต่อ VDO เพิ่มเติม - เพิ่มเติมความรู้และทักษะบุคลากรในทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ขยายผลให้ครบทุกกระบวนการในแต่ละส่วนการผลิต - จัดทำระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (security)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
560 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ :
035-258-888 ต่อ 3535, 080-668-4995
e-mail :
sureeratk@mektec.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุรีรัตน์ เขียวสีงาม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายอบรม
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
sureeratk@mektec.co.th
line ID :
-
มือถือ :
080-668-4995