ข้อมูลกิจกรรม

ขยะหม่ำได้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากที่โรงเรียนมีนักเรียนเข้าออกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดขยะพลาสติกเป็นจำนวนมาก เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ ้เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแยกขยะและเห็นค่าจากเศษขยะที่ตนทิ้ง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนกวดวิชา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

แจ้งบุคลากรและนักเรียน รวมทั้งติดป้ายรณรงค์ให้มีจิตสำนึกในการแยกขยะและนำขยะไปขาย เพื่อลดปริมาณขยะและนำเงินมาซื้อขนมให้เด็กทาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานในองค์กร เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง มีการแยกขยะมากขึ้นในช่วงแรก 20 % อีก 1 สัปดาห์ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 50 % 2. พบปัญหาขยะล้นถังน้อยลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ของรางวัลที่ได้จากการนำขยะไปขาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ขยะที่เป็นเศษอาหาร สามารถนำไปทำปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์ต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ติวเตอร์แลนด์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
35 ห้องเลขที่ 402 อาคารวรรณสรณ์ ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
095-521-9301
e-mail :
btsmrt1@gmail.com
website :
www.tutor-land.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุมิตตา ตวงธนานันท์
ตำแหน่ง :
Hr
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sumitta.tuengtananan@gmail.com
line ID :
swob
มือถือ :
0945484224