ข้อมูลกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน *ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วย บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานมากกว่า 1,000 คน ในกระบวนการผลิตในพื้นที่ เครื่องชั่งแพ็คอัตโนมัติ เครื่องผสมวัตถุดิบ และ ฝ่ายวิศวกรรม ห้องควบคุมเครื่องทำความเย็น ซึ่งจำเป็นต้องทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังซึ่งมีจำนวนมากถึง 70 คน ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานบรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นการป้องกันมิให้พนักงานทำงานกับเครื่องจักรเสียงดังเกิดโรคจากการทำงาน และจากผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเสียง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โดย บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด พบว่าผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงานตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง เกิน 90 เดซิเบลเอ จำนวน 6 จุด ค่าการตรวจวัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3 จุด และตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ • ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงดังที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวันเสียงไม่เกิน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ • ข้อ 12 ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้พนักงานเกิดการสูญเสียการได้ยิน 2. เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง 3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง 4. เพื่อกำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน 5. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการได้รับเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด 6. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง 7. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียง ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกต้อง 8. เพื่อให้พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
70
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในกระบวนการผลิตในพื้นที่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (จำกัด) มหาชน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดนโยบาย การอนุรักษ์การได้ยิน ของบริษัท ฯ บริษัทต้องทำการกำหนดนโยบายที่จะจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยเขียนนโยบายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องทำการประกาศนโยบายให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ขั้นตอนที่ 2 เฝ้าระวังเสียงดัง ( Noise Monitoring ) โดยกำหนดบริเวณ พื้นที่การที่จะทำการตรวจวัด และทำการตรวจวัดระดับเสียงภายในบริษัทฯเสร็จแล้วให้แจ้งผลการตรวจวัดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ขั้นตอนที่ 3 เฝ้าระวังการได้ยิน ( Hearing Monitoring ) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) แก่พนักงานที่สัมผัสเสียงดัง 3.1 ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พนักงานที่สัมผัสเสียงดัง 1) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) แก่พนักงานที่สัมผัสเสียดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และให้ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2) แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้พนักงานรับทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัท ฯ ทราบผลการทดสอบ 3) ให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำอีกครั้งภายใน 30 วันนับตั้งแต่บริษัท ฯ ทราบว่าผลการทดสอบการได้ยินของพนักงานผิดปกติ 3.2 เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของบริษัท ฯ (อ้างอิงตามกฎหมาย) 1) ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งแรกของพนักงานที่ ความถี่ 500 1000 2000 3000 4000 และ 6000 เฮิรตซ์ ของหูทั้ง 2 ข้างเป็นข้อมูล พื้นฐาน 2) ให้นำผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งต่อไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง 3.3 การกำหนดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดให้ลูกจ้าง หากตรวจพบลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน 1) มาตรการสำคัญที่ใช้ในการควบคุมเสียง ได้แก่ มาตรการด้านวิศวกรรมมาตรการด้านการบริหารจัดการ และมาตรการด้านการแพทย์ 2) ตัวอย่างมาตรการด้านวิศวกรรม เช่น การปิดล้อมแหล่งกำเนิดเสียง การกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับพนักงาน การลดความสั่นสะเทือนที่แหล่งกำเนิดเสียง เป็นต้น 3) ตัวอย่างมาตรการด้านการบริหารจัดการ เช่นการหมุนเวียนการทำงานในที่มีเสียงดังการใช้ที่อุดหูหรือครอบหู เป็นต้น 4) ตัวอย่างมาตรการด้านการแพทย์ เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ฯลฯ ขั้นตอนที่4 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติคือ ผู้บริหาร และหัวหน้างานมีหน้าที่ รับผิดชอบดังนี้ 4.1) กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 4.2) เปลี่ยนงานให้พนักงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงน้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ 4.3) ติดประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียง แผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ 4.4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แก่พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยมีหัวข้อดังนี้ ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียง การควบคุมป้องกัน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล และทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน / การจัดเก็บข้อมูล 5.1 ข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5 ให้จัดทำบันทึกข้อมูลพร้อมจัดทำเอกสาร การดำเนินงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการอย่างน้อย 5 ปี พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 5.2 ข้อมูลที่จัดเก็บควรเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการด้านมลพิษทางเสียง เช่น OSHA กำหนดว่าข้อมูลผลการตรวจวัดการได้ยิน ประกอบด้วยชื่อผู้ปฏิบัติงาน งานที่ทำ วัน/เวลาที่ทำการตรวจวัด ผู้ทำการตรวจวัด วันสุดท้ายของการตรวจวัดความถูกต้องของเครื่องมือตรวจ การได้ยิน ผลการตรวจวัดเสียงในห้องตรวจการได้ยินและที่ที่ผู้ปฏิบัติต้องสัมผัสกับเสียงดัง เป็นต้น 5.3 ให้มีการทบทวนและประเมินผลการจดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้รับการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยง 2. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดกับตัวเอง และตระหนักถึงการป้องกันอันตรายจากเสียง 3. พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและถูกต้อง 4. สามารถกำหนดบริเวณที่เสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการได้รับเสียงดังเกินมาตรฐาน 5. มีข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง ครั้งต่อไป 6. พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (จำกัด) มหาชน
ที่อยู่องค์กร :
55/2 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต. บางกระเจ้า อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-822-700, 086-355-9210
e-mail :
tkdmam84@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จักรนรินทร์ แสงมณีธรรม
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานความปลอดภัย
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
tkdmam84@gmail.com
line ID :
-
มือถือ :
08-6355-9210