ข้อมูลกิจกรรม

กินถูก เพิ่มสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ร้อยละ 64 ของพนักงานทั้งหมด มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ภาวะโภชนาการที่ไม่ปกติ (น้ำหนักน้อยและมากกว่าเกณฑ์ ทุกระดับ)

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน 2. ป้องกันและลดภาวะการเกิดโรค NCDs

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปี 35-50 ปี และ มากกว่า 50 ปี
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
8
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำความเข้าใจกับผู้บริหารและหัวหน้าของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน E-mail 3. ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญ 4. ติดตามผล กำหนดแผน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5. ให้กำลังใจ โดยลงพื้นที่ พูดคุยสัมภาษณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 2. พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ (กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. แรงจูงใจของพนักงาน 2. แรงผลักดันจากหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

วิธีการสร้างความตระหนักถึงภัยของปัญหาสุขภาพ ก่อนที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ควรมีความดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
คลังก๊าซเขาบ่อยา เลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
0819835568
e-mail :
AREEYA.N@PTTPLC.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อาริยา นาวาเจริญ
ตำแหน่ง :
พนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แผนก :
วิศวกรรมความปลอดภัย
ฝ่าย :
คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก
e-mail :
AREEYA.N@PTTPLC.COM
line ID :
yippeeyui
มือถือ :
0819835568