ข้อมูลกิจกรรม

นวดฝ่าเท้า

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากเวลาการทำงานของพนักงานบริษัท จะต้องยืนเป็นเวลานานติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน จึงต้องการให้ลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับพนักงานที่ต้องการรายได้เสริม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานได้มีรายได้เสริม 2. เพื่อให้พนักงานใช้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเครียดในราคาประหยัด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่อายุ 30 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
12
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ติดต่อครูมาสอนพนักงานให้มีความรู้เรื่องการนวดฝ่าเท้า โดยหลังจากเข้ารับการอบรมเสร็จจะได้รับใบประกาศเพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมนวดฝ่าเท้า 2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบและลงชื่อเพื่อเข้ารับการอบรม 3. หลังจากอบรมเสร็จแล้ว พนักงานที่เข้าอบรมจะให้บริการเพื่อนพนักงานในช่วงเวลาพัก ในราคาชั่วโมงละ 50 บาท ซึ่งมีพนักงานสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรการนวดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามความสนใจของพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้ความรู้ในการนวดฝ่าเท้า สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ 2. พนักงานที่รับบริการนวด มีความผ่อนคลายจากการนวด มีความพึงพอใจในการนวดและราคาที่ประหยัด โดยตัวชี้วัด คือ ปริมาณพนักงานที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญของพนักงาน ต้องการให้มีรายได้เสริมและสุขภาพของพนักงาน 2. การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง 3. ตรงกับความต้องการของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี พนักงานสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้กับครอบครัวได้ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (สาขาพัทยา)
ที่อยู่องค์กร :
8 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :
081-3044893
e-mail :
chao_mu@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเจษฎาภรณ์ ภาวะโพธิ์
ตำแหน่ง :
จป.วิชาชีพ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
chao_mu@hotmail.com
line ID :
-
มือถือ :
081-3044893