ข้อมูลกิจกรรม

ลดเสี่ยงลดโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัท พบว่าพนักงานมีแนวโน้มเรื่องความอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่ออ้วนก็จะทำให้เกิดโรคจากความอ้วนได้ ซึ่งยังไม่สามารถบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะอ้วน ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง กรรมพันธ์ ขาดการออกกำลังกาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
42
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีค่า BMI เกินมาตรฐาน ( BMI = 30)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เรียกประชุมพนักงานกลุ่มเสี่ยง 2. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (42 คน) 3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารโดยนักโภชนาการ 4. จัดทำบันทึกสุขภาพ 5. บันทึกน้ำหนักก่อนเข้าร่วมโครงการ 6. จัดอาหารให้พนักงานตามหลักโภชนาการ 7. จัดพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เช่น ลานแอโรบิค แบตมินตัน ึ ึ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ยังไม่ได้จัดกิจกรรม จะเริ่มจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/359 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-7439236
e-mail :
siriporn_p@efm.co.th
website :
www.trf.or.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวการเกต
ตำแหน่ง :
safety
แผนก :
safety
ฝ่าย :
safety
e-mail :
metkracha@cfm.co.th
line ID :
gate1010
มือถือ :
085-1010919