ข้อมูลกิจกรรม

happiness sharing road rally

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. บริษัทมีนโยบายทางด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลภายนอก 2. บริษัทต้องการเผยแพร่ชื่อและสร้างให้บุคคลภายนอกรู้จัก 3. บริษัทต้องการสร้าง employee engagement

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนผู้ยากไร้ 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานที่ต่อการตอบแทนสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วางแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ติดต่อพื้นที่และโรงเรียนประถมศึกษา 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 4. รับสมัครผู้ร่วมเส้นทาง rally 5. เปิดรับสมัครบริจาคกระดาษ A4 อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา 6. จัดเตรียมกิจกรรมการ Sharing Knowledge 7. จัดเตรียมกิจกรรมเส้นทาง Road Rally 8. สรุปและประเมินโครงการ ุ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
โรงเรียน 1. นักเรียนได้รับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 2. นักเรียนได้รับอุปกรณ์กีฬา สำหรับการออกกำลังกาย 3. พนักงานมีกระดาษในการทำข้อสอบ บุคคลากรในองค์กร 1. พนักงานได้นำระบบความรู้ของการจัดการมาใช้ในการเผยแพร่ 2. พนักงานได้แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน สังคมและสิ่งแวดล้อม 1. พื้นที่ของโรงเรียนสะอาด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การติดต่อประสานงานที่ดีขององค์กรและชุมชน 2. การวางแผนและการจัดการของโครงการที่มีคุณภาพ 3. การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงพนักงานภายในองค์กร 4. การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ 5. กลยุทธ์ของการดำเนินงานโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การควบคุมเวลาของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. การประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
853 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
092-2762143
e-mail :
prawphan.poungchaba@hoya.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณสาโรจน์ การกูล
ตำแหน่ง :
general Manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
sarot.kankoon@hoya.com
line ID :
มือถือ :