ข้อมูลกิจกรรม

ลดปัญหายาเสพติดภายในองค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากองค์กรมีปัญหาเรื่องยาเสพติดระบาทโดยรอบบริษัท ทำให้บริษัทตระหนักถึงปัญหานี้และตั้งมาตรการเพื่อที่จะทำให้พนักงานในบริษัท ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ระบาดอยู่บริเวณภายนอกบริษัท ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่พักและแหล่งจำหน่ายยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้โอกาสพนักงานทีjยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ได้รับการรักษา 2. เพื่อตัดวงจรและกำจัดผู้ค้ายาเสพติด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศเป็นนโยบายของบริษัทเพื่อให้พนักงาน คนงาน ทุกคนทราบ 2. คัดกรองพนักงาน ตรวจหาสารเสพติด 100 % 3. ดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น อำเภอ ปปส. โรงพยาบาลธัญลักษ์ และตำรวจในพื้นที่ 4. กรณีตรวจพบสารเสพติดในพนักงาน จะมีการเรียกเข้ามาพูดคุยและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อรักษา 5. ติดตามผลเดือนละครั้ง ตลอดระยะเวลาที่พนักงานทำงานอยู่ในบริษัท
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สถานประกอบการปลอดสารเสพติด 2. วงจรการค้าและผู้ค้าภายในสถานประกอบกิจการหมดไป 3. พนักงานตระหนักและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4. พนักงานที่หลงผิดติดยาเสพติดมีโอกาสที่จะทำงานต่อที่บริษัท 5. พนักงานและครอบครัวมีสุขภาพจิตและมีความสุขจากการติดสารเสพติด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท 2. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีกับพนักงาน ครอบครัวและชุมชน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
31/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
091-870-3858
e-mail :
polrat@thaiSuzuki.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :