ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณแม่ตั้งครรภ์ (ภายใต้โครงการแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบัน บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) มีจำนวนพนักงานทั้งหมดประมาณ 3,900 คน ซึ่งร้อยละ 80 เป็นพนักงานหญิง และพบว่ามีพนักงานที่ตั้งครรภ์เฉลี่ยประมาณ 100 คนต่อปี โดยจากการเก็บข้อมูลของหน่วยงานความปลอดภัยพบว่า พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ร้อยละ 3-5 มีปัญหาภัยแท้งคุกคาม หรือมีการแท้งระหว่างอายุครรภ์ 2-4 เดือน ซึ่งเป็นระยะแรกของการตั้งครรภ์ ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นในหลายมิติ โดยเฉพาะความรู้สึกของพนักงานซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ หน่วยงาน ADM & SHE Department จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ โดยเน้นการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการตั้งครรภ์ การปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ การเตรียมตัวคลอด รวมถึงการดูแลทารกและคุณแม่หลังการคลอด และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานที่ตั้งครรภ์ทุกคนในบริษัทฯ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการตั้งครรภ์ การปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการคลอดบุตร รวมถึงการดูแลทารกและคุณแม่หลังการคลอด 3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานที่ตั้งครรภ์ทุกคนในบริษัทฯ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานหญิงตั้งครรภ์ โรงงาน 1, 2, 2 และ 4
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณการดำเนินงาน ค่าวิทยากร 3,000 บาท (3 ชั่วโมง = 36,000 บาทต่อปี) ค่าอาหารว่าง 50 บาท ต่อคน/มื้อ (50บาท x 50คนx12 ครั้ง = 30,000 บาทต่อปี) ค่าของรางวัน 10,000 บาท ต่อปี วิธีการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ( เดือนละ 1 ครั้ง)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับพนักงานตั้งครรภ์ 1. วางแผนการดำเนินงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอกเพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 4. จัดอบรม กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานที่ตั้งครรภ์ทุกคนในบริษัทฯ 1. ทีมงาน ADM ลงพื้นที่สำรวจหน้างานทั้ง 4 โรงงาน 2. ประสานงานกับทีม Maintenance เพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน เช่น เก้าอี้สำหรับพนักงานตั้งครรภ์ 3. ปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้เหมาะสม 4. จัดการพักเบรค และการพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนพนักงานปกติ กลยุทธ์ที่ใช้ 1. จัดเตรียมของขวัญ และของรางวัลให้สำหรับคุณแม่ 2. การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ (พยาบาลวิชาชีพ)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. พนักงานที่ตั้งครรภ์มีภาวการณ์แท้งลดลง 2. จำนวนคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าอบรมอย่างน้อย 50 คนต่อครั้ง 3. พนักงานมีความรู้ทั้งในระยะเริ่มตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ก่อนคลอด การคลอด และหลังคลอด 4. ลดสภาวะเครียด และพนักงานที่ตั้งได้ครรภ์ผ่อนคลาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานที่ตั้งครรภ์ 2. พนักงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. พนักงานที่ตั้งครรภ์ไม่เกิดโรคแทรกซ้อน หรือผลกระทบจากการทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เนื้อหาในการให้ความรู้ควรมีการแบ่งหัวข้อให้เป็นระยะในแต่ละเดือน เช่น ระยะเริ่มตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ก่อนคลอด การคลอด และหลังคลอด

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัด ระยอง
ที่อยู่องค์กร :
60/16 ม.3 ต.มาบบางพง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ระยอง ปลวกแดง -
โทรศัพท์ :
038-891-234-41, 093-
e-mail :
kanda@meta.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อนุสรณ์ อินทเชตุ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการโครงการองค์กรสุขภาวะ/ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
anusorn.inthachet@meta.co.th
line ID :
มือถือ :
092 384 2020