ข้อมูลกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยการโค้ช

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของคณะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อคณะ จะทำให้คณะเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผู้นำและทีมให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความรู้ด้านการแนะนำ การสร้างศักยภาพด้วยการโค้ช จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ตระหนักและเข้าใจที่จะนำการโค้ช (Coach) ไปใช้ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าในงานที่ปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของคนและองค์กรที่ดี สามารถเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมที่จะผลักดันให้คณะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยการโค้ช เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบศักยภาพของตนเองโดยการปลดล๊อคข้อจำกัดในตัวเอง เพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการและสามารถนำความรู้ วิธีการปรับใช้กับบุคลากรของคณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง จะช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงความสามารถของตน และสามารถที่จะหาทางไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยตนเองได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึงได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการโค้ช อันเป็นแนวทางให้ผู้บริหารมองไปที่อนาคตมากกว่าอดีต และตระหนักว่าตนเองมีความสามารถในการนำทีม และสร้างทีมให้ทีมงานได้ตามเป้าหมายโดยที่ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้บอกคำตอบ แต่จะเป็นผู้ชี้แนะ และใช้คำถามเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการได้คิด ไตร่ตรอง และหาแนวทางนั้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประตูสำคัญของการพัฒนาบุคลากรตามหลักจิต 5 ประการ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาแนวใหม่โดยใช้ทักษะการโค้ช 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการมองหาข้อดีในการมองผู้อื่น เข้าใจความต้องการ ความกลัว และการเปลี่ยนมุมมองด้วยทักษะการโค้ช 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสื่อสาร การฟัง และการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักจุดแข็งของตนเองและนำไปพัฒนาใช้กับงานและทีมงานได้ 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการโค้ช และเป็นผู้นำวัฒนธรรมการโค้ชไปใช้ในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
45
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สวล.
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
4
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อาคารปฏิบัติการจอมไตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สวล.
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เวลา 2 วัน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 2 เวลา 2 วัน วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. การบรรยายโดยวิทยากร (เนื้อหา หลักการ ทฤษฎี) 2. กิจกรรมกลุ่ม / โค้ชกลุ่ม 3. ฝึก workshop / แบ่งปันการเรียนรู้และสะท้อนบทเรียน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาตน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร้อยละ 75

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาแนวใหม่โดยใช้ทักษะการโค้ช 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความสำคัญของการมองหาข้อดีในการมองผู้อื่น เข้าใจความต้องการ ความกลัว และการเปลี่ยนมุมมองด้วยทักษะการโค้ช 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการสื่อสาร การฟัง และการตั้งคำถามมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 4. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง มีเป้าหมายชัดเจน เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้ร่วมงาน และองค์กร 5. ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการโค้ช และสามารถนำวัฒนธรรมการโค้ชไปใช้ในองค์กร เพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เป็นกิจกรรมที่ดี และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่องค์กร :
1 ซ.เฉลิมกรุง 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ :
087-093-9130
e-mail :
pinmanee.kw@kmitl.ac.th
website :
www.ided.kmitl.ac.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอัชนี พลพงษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :