ข้อมูลกิจกรรม

Interface Values Communication & Driven Program 2016

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ค่านิยมในองค์กร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Value นั้น เป็นค่านิยมที่ใช้ในการชี้นำองค์กรและพฤติกรรมพนักงานให้ปฏิบัติตาม และเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรก็ต้องยึดถือยึดมั่นและปฏิบัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนั้นมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน สืบเนื่องจาก Interface Global ได้สื่อสาร ค่านิยมองค์กรตัวใหม่มาให้กับพนักงาน ในวันประชุม CEO Town Hall เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในส่วนของ Interface Thailand จึงได้จัดทำโครงการ “Interface Values Communication & Driven Program 2016” ขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสาร ค่านิยมองค์กรตัวใหม่ที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับทาง Interface Global ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งนี้การสื่อสารเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะทำให้พนักงาน รู้ เข้าใจ และจดจำได้ ทางส่วนงานทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรให้พนักงานทุกคน เกิดความรู้ ความเข้าใจ จดจำได้ และนำมาประยุกต์ใช้จริงในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม อันจะนำ Interface ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ตั้งไว้ได้ในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.พัฒนากระบวนการ/ ระบบ/ วิธีการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรตัวใหม่ให้พนักงานรู้ เข้าใจ จดจำได้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในการแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 2. เพื่อพัฒนาผู้นำขององค์กร ให้เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในการแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและขับเคลื่อนความเข้าใจในค่านิยมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 3.ส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรสำเร็จ และมีแรงจูงใจในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี สร้างผลิตภาพและความสุขให้กับตัวเอง และองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
350
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั่วไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ทั้งองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. การพัฒนาช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กร อันได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่าง ๆ บอร์ด Back Drop ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการสื่อสารผ่านอีเมล์ การแสดง pop up บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและทีวีภายใน อีกทั้งจัดทำการ์ด เพื่อให้พนักงานสามารถพกติดตัวเพื่อจะได้จดจำและทบทวนได้ตลอดเวลา 2. การพัฒนากิจกรรมการสื่อสารค่านิยมองค์กร อันได้แก่ งานเปิดตัว (Kick off) และเวิร์คช๊อป สำหรับพนักงานทุกคน กิจกรรมการสื่อสารค่านิยมองค์กรในการประชุมประจำเดือนของทีมผู้บริหารองค์กร การจัดอบรมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้สามารถไปทำการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยนำค่านิยมองค์กรมาใช้วัดผลด้านพฤติกรรม การอบรมพนักงานใหม่ ในหลักสูตรการปฐมนิเทศให้รู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 3. แคมแปญรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร อันได้แก่ กิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล กิจกรรมการทดสอบวัดความเข้าใจในค่านิยมองค์กร เพื่อพิชิต “เสื้อ Interface Values” การประกวดหาสุดยอดต้นแบบค่านิยมองค์กร การรณรงค์ให้ผู้บริหารทำการสื่อสารให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เข้าใจ และจดจำได้กับพนักงานทุกคนในส่วนงาน และรางวัลหน่วยงานสุดยอดขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรได้สำเร็จ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการเปิดตัว (kick off) 100% 2. พนักงานในองค์กรทุกคน สามารถสอบผ่าน แบบทดสอบวัดความเข้าใจในค่านิยมองค์กร โดยมีคะแนนสอบ 80 คะแนนขึ้นไป 3. อัตราการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อสารและแคมเปญต่าง ๆ 100%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน 2. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน 4. การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน 5. กิจกรรมการสื่อสารและการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิผลทำให้พนักงานรู้ เข้าใจ จดจำได้และสามารถประยุกต์แนวทางของค่านิยมไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การสร้างระบบ กระบวนการ และวิธีการในการขับเคลื่อนและรณรงค์ที่มีความต่อเนื่องและทำให้พนักงานซึมซาบและเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อ หรือค่านิยมขององค์กรอย่างแท้จริง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/117 ม. 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
08-1929-7994
e-mail :
suntharee.channgern@interface.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุนทรีย์ จันทร์เงิน
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
suntharee.channgern@interface.com
line ID :
-
มือถือ :
08-1929-7994