ข้อมูลกิจกรรม

ท้อง (ไม่ร้อง) สมองไม่เครียด

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานทานอาหารครบ 3 มื้อ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พนักงานได้ทานข้าวเช้าทุกคน อาหารถูกปาก 2. ลดระยะเวลาการรอคอยอาหารให้เหลือไม่เกิน 3 นาที ต่อคน 3. พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายตรวจสอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจแนวทางการปรับปรุงการเข้าแถว และพฤติกรรมการกินของพนักงาน 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของมื้อเช้า 3. สำรวจสภาพการจราจรและเส้นทางการเดินทางมายังบริษัท 4. ทบทวนเมนูอาหารเพื่อหาววิธีการหรือเมนูที่อร่อยและรวดเร็ว
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีจำนวนพนักงานที่รับประทานอาหารเช้ามากขี้น 2. พนักงานมีความพึงพอใจ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานให้ความสำคัญกับมื้ออาหารเช้า

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มูราโมโต้อีเล็คตรอน จำกัด มหาชน (ประเทศไทย)
ที่อยู่องค์กร :
1 หมู่ 6 ถนนบางนา - ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ :
02-338-1535
e-mail :
janphen@metco.co..th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจันทร์เพ็ญ ปัทมสนธิ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่าย :
สวัสดิการ
e-mail :
janphen@metco.co.th
line ID :
มือถือ :
086-773-9878