ข้อมูลกิจกรรม

Enjoy Happy Time Together

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โดยตลอดระยะเวลที่ผ่านมา พนักงานทุกท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละเวลาในการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี บริษัท ฯ จึงได้จัดโครงการ Enjoy Happy Time Together ประจำปี 2560 เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหาร่วมกัน ผ่อนคลายจากการทำงาน เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจาการทำงาน 2. เพื่อให้พนักงานมีเวลาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในแผนก / ฝ่าย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
250
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ประชุมผู้จัดการแต่ละฝ่าย 4. จัดโครงการตามความสะดวกของแต่ละฝ่าย (รับประทานอาหารร่วมกันเป็นฝ่าย) 5. ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ 6. สรุปและจัดทำรายงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน ลดความขัดแย้งในการทำงาน 2. เกิดสัมพันภาพที่ดีในแต่ละฝ่าย 3. บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
219 ม.8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน ลพบุรี ชัยบาดาล 15130
โทรศัพท์ :
036-418-888 ต่อ 544
e-mail :
Suttatip@Maceducation.com
website :
www.healthfooc.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชนากานต์ เรืองสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
แผนก :
พัฒนาบุคลากร
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน
e-mail :
chanakan.rua@maceducation.com
line ID :
minmin_chana
มือถือ :
097-282-9482