ข้อมูลกิจกรรม

ืืNNTG Blimpie

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นการจัดแข่งขันกีฬาสีในแต่ละสาขาของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานในบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมใจกัน 2. ส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงาน ด้วยการชวนออกกำลังกาย 3. ส่งเสริมกิจกรรมค่านิยมขององค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
250
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานรายเดือน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2555
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามกีฬาโรงเรียนที่อยู่ข้างบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

มีการนำเสนอกิจกรรมต่อผู้บริหาร และวางแผนการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพนักงานทราบ เมื่อทำกิจกรรมจะมีการเก็บคะแนนในแต่ละทีม เมื่อได้ 2 ทีมในแต่ละประเภทกีฬาแล้ว จะมีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในรอบชิง (วันกีฬาสี) และมอบรางวัลในงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานพูดคุยกันมากขึ้น สื่อสารร่วมมือกัน โดยมีตัวชี้วัดคือ ความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม และหลังจากการแข่งขัน พนักงานบางคนมีการรวมทีมเพื่อออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้พนักงาน เกิดความอยากร่วมกิจกรรม ในส่วนของอุปสรรค คือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน เพราะพนักงานส่วนใหญ่เข้าทำงานเป็นกะ ทำให้เวลาไม่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการเพิ่มประเภทกีฬา และจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่พนักงานส่วนใหญ่เข้าร่วมได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
19 ม.5 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ :
02-4291061-9
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อุบลรัตน์ ศรีคชินทร์
ตำแหน่ง :
HRBP Manager
แผนก :
HR Business Partner
ฝ่าย :
HR Business Partner
e-mail :
Ubolrut.s@nanyangtaxtile.com
line ID :
089-6785213
มือถือ :
063-2377961