ข้อมูลกิจกรรม

smart forklift driver

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับรถ forklift ค่อนข้างสูง ทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นความปลอดภัยของการทำงานในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพนักงาน ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟที่ถูกวิธีให้กับพนักงานในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่ต้องขับรถโฟคลิฟท์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

จัดตั้งคณะกรรมการ (คปอ.) ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมที่จัดคืออบรมให้ความรู้และขอบเขตของการปฏิบัติงาน ประเมินผลโดยมีหัวข้อในการชี้วัด โดยมีการติดตามทุก ๆ เดือน อย่างต่อเนื่อง ในการประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นำผลประเมินของแต่ละข้อ แต่ละคะแนนมาทำการชี้วัด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
90/6 หมู่ 7 เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
086-173-9333
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นที เลาหสูต
ตำแหน่ง :
safety
แผนก :
safety
ฝ่าย :
e-mail :
nathee@patayafood.com
line ID :
nathee44
มือถือ :
086-1739333