ข้อมูลกิจกรรม

สินเชื่อธนาคารออมสิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้สินนอกระบบ โดยให้การค้ำประกันหนี้ให้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อลดภาระค่าดอกเบี้ยให้กับพนักงานที่กู้ยืม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
5
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/ กิจกรรม : เงินกู้จากธนาคารออมสิน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจความต้องการของพนักงานแล้วแบ่งกลุ่มย่อมให้เป็นกลุ่มละ 3 คน โดยให้กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน ให้พนักงานแต่ละคนค้ำประกัน ซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันอีกอีกขั้นหนึ่ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีกำลังใช้หนี้คืนได้ และส่วนที่ประหยัดได้ สามารถนำไปใช้ในการใช้จ่ายด้านอื่น ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานมีวินัยในการใช้หนี้ และหวังว่าจะได้ใช้สิทธิในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ธนาคารต้องให้การช่วยเหลือในส่วนการค้ำประกัน เมื่อไม่สามารถเรียกเก็บจากกลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น สนับสนุนในเรื่องเอกสาร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็ม ซี พี เพอร์คัสชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
52, 52/1 ม. 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ :
034-469-515-6
e-mail :
mcppercussion@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.สรัญญา ปานประทีป
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :