ข้อมูลกิจกรรม

โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัท ฯ อยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างไกลจากร้านค้า ทำให้พนักงานจำเป็นต้องเดินทางออกไปรับประทานอาหารภายนอกบริษัท ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับพอสมควร ทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงจัดกิจกรรมขึ้นบริการพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสถานที่รับประทานอาหารที่สะดวกสบาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดการใช้เวลาเดินทางในช่วงพักกลางวันของพนักงาน 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายของพนักงาน 3. ช่วยเพิ่มรายได้พิเศษให้กับแม่บ้านของออฟฟิต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
42
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำตารางเมนูอาหารกลางวันเป็นรายสัปดาห์ 2. จัดทำวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยแม่บ้านของบริษัท 3. จัดทำอาหารกลางวันตามเมนู 4. สรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สามารถลดการเดินทางของพนักงานในการออกไปทานอาหารกลางวัน 2. แม่บ้านได้รายได้เสริมนอกเหนือจากเงินเดือน 3. พนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถนำเงินที่เหลือไปใช้ประโยชน์ส่วนอื่นได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการ 2. แบบประเมินวัดความพึงพอใจของพนักงานหลังเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยีิ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
683 ซอยบรมราชชนนี 76 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ :
02-0439775-6
e-mail :
-
website :
www.edtechbooks.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วนิดา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
0-pop24@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
087-6870409