ข้อมูลกิจกรรม

Fat become Fit

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูงขึ้นทุกปี ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโดน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะลักษณะงานนั่งหน้าคอมตลอดเวลส พนักงานส่วนใหญ่มีภาวะอ้วน และ NCD มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงทำให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
126
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
90
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วัดน้ำหนัก / ส่วนสูง + ตรวจร่างกาย ก่อนและัหลังการดำเนินกิจกรรม 2. ให้คำแนะนำการลดน้ำหนัก / ออกกำลังกายที่ถูกต้องโดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาล 3. จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคทุกวันอังคาร ซุมบ้าทุกวันพฤหัสบดี และฟิตเนสที่สามารถใช้ได้ทุกวัน 4. การตรวจสอบความคืบหน้าในการลดน้ำหนักทุก 30 วัน 5. จัดมอบเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการผลลัพธ์จึงยังไม่เกิดขึ้นแต่คาดว่าน่าจะเกิดผลลัพธ์ดังนี้ 1. พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล 2. กลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยจำนวน 70 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
1908 อาคาร MSIG ถ.เพชรบุรี - ตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :
09-825-8708
e-mail :
patidata_k@th.msig-asia.com
website :
www.msig-thai.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางปทิตตา
ตำแหน่ง :
แผนก :
HR
ฝ่าย :
e-mail :
patidta_k@th-msig.com
line ID :
มือถือ :
085-917-9697