ข้อมูลกิจกรรม

ออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานของบริษัทส่วนใหญ่ 90% ของพนักงานทั้งหมดเป็นผู้ชาย และพบว่าการบริหารเงินของพนักงานมีปัญหา เช่น มีภาระหนี้นอกระบบ บัตรเครดิตต่าง ๆ ทำให้ทางบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างจิตสำนึกทางด้านการออมให้พนักงานได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีทางเลือกในการออมเงินมากขึ้น - เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการออมให้พนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
480
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดอบรมการออมเงินให้พนักงาน บรรยายโดยผู้บริหารของบริษัท และเจ้าหน้าที่จากธนาคาร 2. จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 3. .ให้พนักงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานเข้าร่วมโครงการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว 192 คน จากทั้งหมด 480 คน คิดเป็น 40%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้ความสำคัญ และสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี - ผู้บริหารบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออมเงินด้วยตัวเอง ทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในการออมเงินกับสหกร์ออมทรัพย์

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ติดตามผลรายบุคคล เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา แต่ยังไม่มีการประเมินผลหรือติดตามผลที่ชัดเจนว่าพนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้นหรือไม่

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88 ม.5 ต.เหมือง เมือง ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ :
038-399333
e-mail :
hr@mrp.co.th
website :
www.mrp.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พิสิษฐ์ ฆ้องศรี
ตำแหน่ง :
Training officer
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
phisit_hr@mrp.co.th
line ID :
097-018-6709
มือถือ :
097-018-6709