ข้อมูลกิจกรรม

Lekise Sport Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานเกิดความเครียดจากการทพงาน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเป็นกิจกรรมที่มอบความผ่อนคลายให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความผ่อนคลายจากการเล่นกีฬา 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และการทำงานเป็นทีม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
627
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมและจัดตั้งทีมงาน 2. วางแผนการดำเนินโครงการ 3. เตรียมการดำเนินงานต่าง ๆ 4. จัดกิจกรรมกีฬาสี 5. สรุปผลกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานเกิดความสามัคคีในช่วงระยะสั้น ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกะ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มเติมชนิดกีฬาเพื่อให้พนักงานมีความสนุกสนานมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
29/22 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.นาคี เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-449-200
e-mail :
ัีyuranone.lks@lekise.co.th
website :
www.lekise.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายยุรนันท์ สหิตบุญ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
พัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์
e-mail :
line ID :
มือถือ :
088-863-8789