ข้อมูลกิจกรรม

การออกกำลังกายภายในบริษัท

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงาน ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความสุขสนุกสนานในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและพนักงานทำงานอย่างมีความสุข

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
650
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและผู้บริหาร (คนไทย)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
360
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2548
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและติดประกาศ จัดทีมงานผู้รับผิดชอบ สำรวจความต้องการของพนักงาน วิเคราะห์ เขียนแผนเสนอผู้บริหารและของบประมาณ ดำเนินการ ติดตามผล ประเมินผล สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณ นำเสนอผลต่อผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานสนุกกับการทำงานและมีการพูดคุยกันตลอดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรรมเป็นจำนวนมาก

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของพนักงานและการมีส่งเสริมสนับสนุนของบริษัท

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท นันยางเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
19 หมู่ 5 ถนนเศษรฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ :
02-4291060-9
e-mail :
-
website :
www.nanyangtextile.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เรณู บุตรนิล
ตำแหน่ง :
ผู้ประสานงาน
แผนก :
Engineering
ฝ่าย :
Engineering
e-mail :
ranoo.b@nanyangtextile.com
line ID :
มือถือ :
081-9414437