ข้อมูลกิจกรรม

็Happy Workplace

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีพนักงานหลายหน่วยงานที่ทำงานด้วยความเครียด งานหนัก ทำให้จิตใจของพนักงานต่างไม่ความสุขในการทำงาน ส่งผลให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
26
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

นำแนวทางของ Happy Brain เป็นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็น องค์กรแห่งความสุข โดยส่งพนักงานไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง Happy workplace
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
คาดว่าพนักงานสามารถนำแนวคิดที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้กับองค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน (ฝ่ายคลัง)
ที่อยู่องค์กร :
333/1 อาคารคลังสินค้า การบินไทย เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ราชเทวี บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-137-4359
e-mail :
nattapol.g@thaiairways.com
website :
www.thaiairways.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายณัฐพล คาเบรียล
ตำแหน่ง :
Supervisor
แผนก :
FF-O
ฝ่าย :
กองคลังสินค้าการบินไทย
e-mail :
nattapol.g@thaiairways.com
line ID :
มือถือ :
081-916-8810