ข้อมูลกิจกรรม

A-TEAM สร้างฝายชะลอน้ำ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมของพนักงานในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อแบ่งเบาปัญหาและช่วยเหลือสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร, พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
วัดลิ้นช้าง จ.เพชรบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดหาสถานที่ ทำฝายชะลอน้ำ บริเวณใกล้กับที่ outing ซึ่งเป็นกิจกรรมของบริษัท - เปิดรับสมัครจิตอาสา - แบ่งหน้าที่ในการทำฝายชะลอน้ำ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความสามัคคีกันในการทำงานเป็นทีม มีรอยยิ้มให้กันและกัน เกิดความสุขทางใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- เนื่องจากทางบริษัทได้ดำเนินการทำ CSR มาหลายปี จากโครงการง่าย ๆ เช่น ซ่อมโรงเรียนหรือวัด เราจึงดำเนินการทำกิจกรรมใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างฝาย ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ พนักงานมีความสามัคคีในการทำจนสำเร็จทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
93/4 - 5 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-411-858, 034-423
e-mail :
info@thailandmesh.com
website :
www.thaiprasit.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณณัฐวุฒิ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
086-7817654