ข้อมูลกิจกรรม

ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในการสร้างสุขให้เกิดกับองค์กร ให้มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ และได้ผ่อนคลาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร และได้มิตรภาพที่ดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
3200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร, พนักงานทุกแผนก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกีฬาที่บริษัทจัดให้
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ส่งเสริมสุขภาพ - ประชาสัมพันธ์ - แนะนำผู้บริหารร่วมจัดกิจกรรม พร้อมออกกำลังกายร่วมกับพนักงานทุกแผนก - เปิดตัวโครงการ เชิญชวนและส่งเสริมให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น สังเกตจากผลตรวจสุขภาพประจำปี มีตัววัดความดัน สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

มุ่งมั่นให้พนักงานมีสุขภาพดี ลดโรค

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สาขา 2
ที่อยู่องค์กร :
56/56 ม.3 ม.8 ซ.ศรีเมือง ต.ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-831-095
e-mail :
jhalunla7134@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กัญญาณัฐ ใจอ่อน
ตำแหน่ง :
supervisor
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
jhalunla7134@gmail.com
line ID :
Ja-HULA
มือถือ :
086-106-6757