ข้อมูลกิจกรรม

สัมมนานอกสถานที่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

้เนื่องจากทางบริษัทพบว่าพนักงานขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ชิ้นงานไม่ได้ตามเป้าหมาย พนักงานมีความเครียดในการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดความตึงเครียดจากการทำงาน 2. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. ให้พนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่นอกเหนือจากบุคคลที่อยู่ในแผนกเดียวกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
450
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงแรม / รีสอร์ทตามจังหวัดต่าง ๆ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการฝึก 2. คัดเลือกประเด็นปัญหาเพื่อนำมากำหนดกิจกรรม 3. จัดทำแผนงานเสนอผู้บริหาร 4. ร่วมประชุมจัดตั้งทีมงาน 5. ดำเนินการจัดเตรียมงานตามแผน 6. ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด 7. ประเมินผลและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น 2. พนักงานมีความผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้ทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น 3. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้บริหารมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การให้งบประมาณสนับสนุนจากองค์กร และการวางแผนการผลิตให้มีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมและความร่วมมือจากพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การสนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับโครงการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99/68 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงค์ เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-871612-3
e-mail :
PASab@sab.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทัศน์วรรณ นาคอารีรัตน์
ตำแหน่ง :
QMR
แผนก :
QMS
ฝ่าย :
QMS
e-mail :
Tussawan@sab.coth
line ID :
beejanja1
มือถือ :
062-262-8326