ข้อมูลกิจกรรม

กินเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่เป็นการตอบแทนพนักงานจึงได้มีการจัดเลี้ยงปีใหม่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พนักงานเกิดความสนุกสนานและความผ่อนคลาย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2530
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หอพักพนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดรางวัลจูงใจให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานเกิดความสนุกสนาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และเชิญครอบครัวพนักงานมาร่วมกิจกรรมด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วาย.อาร์.ซี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
134 ม.6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 474130
โทรศัพท์ :
02-810-4500
e-mail :
somchok@yrctextile.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชาญชัย อินตระกูล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
บริหารงานบุคคล
ฝ่าย :
บริหารงานบุคคล
e-mail :
somchok@yrctextile.com
line ID :
มือถือ :
088-486-7271