ข้อมูลกิจกรรม

ประชุมรวมใจ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นการประชุมที่ทุกท่านต้องมาเข้าร่วม เพื่อทำกิจกรรม เช่น วันเกิดของคนที่เกิดเดือนนั้น ๆ เล่นเกมส์เพื่อให้พนักงานมีความสัมพันธ์กัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะพนักงานทุกเดือนได้ทำกิจกรรมสานความสัมพันธ์กัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกคนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2549
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประกาศวันประชุมให้ทราบล่วงหน้า - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานรู้สึกสนุก ผ่อนคลายเมื่อมาทำกิจกรรมร่วมกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความร่วมมือ ทีมจัดงาน และพนักงาน รวมทั้งผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้เช็ควันว่างของพนักงาน ให้เป็นวันที่ไม่ติดกับวันหยุด เพราะอาจมีพนักงานลาหยุดยาว

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
83/29 ซ.งามวงศ์วาน 47 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ :
02-954-8301
e-mail :
edtechcreation@gmail.com
website :
www.edtechcreation.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วนิดา
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
edtechbook@hotmail.com
line ID :
@edtechbook
มือถือ :
086-599-3543