ข้อมูลกิจกรรม

สร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัททำธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานและบริษัทให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับศาสนสถานและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐในชุมชน - เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
250
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จ.สระบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เลือกกลุ่มเป้าหมาย - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ - ส่งหน่วยงานช่างเพื่อตรวจสอบหน้างาน - กำหนดงบประมาณและกำหนดวันเพื่อดำเนินการ - แบ่งหน้าที่ - ดำเนินการตามที่กำหนด - สรุปผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

จัดกิจกรรมช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มเติมเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ - ต่อยอดกิจกรรม โดยคาดหวังจะให้บริษัทจัดทำโครงการนี้ให้กับพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (ประเทศไทย)
ที่อยู่องค์กร :
410/7-9 ซ.รัชดาภิเษก 22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ :
083-5832588, 02-5415
e-mail :
paraneeu@gmail.com
website :
www.starsanitaryware.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปารณีย์ อุ่มบางตลาด
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
paraneeu@gmail.com
line ID :
pu_paranee
มือถือ :
083-583-2588