ข้อมูลกิจกรรม

สร้างสัมพันธ์ ไอ เอส เอ โครงการ I.S.A Sport Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยบริษัท ฯ ปัจจุบันประสบปัญหาการหยุดงานของพนักงานทำให้เกิดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีการผ่อนคลายจากการทำงานเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะทำให้พนักงานเกิดความสุข เสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีมุมมองที่ดี เพิ่มความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรและหัวหน้างานมากยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาที่องค์กรกำลังประสบอยู่ได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สร้างความเข้าใจ อันส่งผลให้เกิดความสามัคคี 2. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงออก 3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดทัศนคติทีี่ดีต่อหัวหน้างานและองค์กร เกิดความรักต่อองค์กรมากขึ้น 4. พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหารและพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
9
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานอเนกประสงค์บริษัท ไอ.เอส.เอ แวลู จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสานสัมพันธ์แรงงาน โดยมีผู้บริหารเป็นประธาน 2. คณะกรรมการสำรวจความต้องการของแรงงาน 3. เขียนโครงการ และอนุมัติงบประมาณ 4. วางแผนการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ตลอดจนการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 5. ประเมินผลการดำเนินงาน 6. สรุปและรายงานผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความเข้าใจ และเกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร 2. พนักงานได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน และพนักงานได้มีเวลทีในการแสดงออก 3. พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อหัวหน้างานและองค์กร และมีความรักในองค์กร 4. พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

มีการเชิญชวนเพื่อนร่วมงานให้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากผู้บริหารและหัวหน้าทีม ให้ความสำคัญในกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการจัดทีมของแต่ละส่วนงานเข้ามาแข่งขันกัน จึงทำให้เกิดการรวมตัวของพนักงานแต่ละส่วนงานในการมาร่วมเชียร์เพื่อนร่วมงาน ในแต่ละทีม ไม่แบ่งแยกตำแหน่ง และสัญชาติ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
44/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
034-323989
e-mail :
Hr_smp@isavalue.com
website :
www.seavaluegroup.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จารุวัทน์ ทิฆัมพรไพโรจน์
ตำแหน่ง :
supervisor
แผนก :
บุคลากร
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
Hr_smp@isavalue.com
line ID :
มือถือ :
0922525267