ข้อมูลกิจกรรม

เสริมสร้างสุขและความผูกพันองค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เหตุผลที่จัดขึ้นเพราะต้องการส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นสิ่งที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรทำงานด้วยการมีสติ สมาธิ และความซื่อสัตย์ ถ้ามีสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสร้างศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมให้แก่บุคลากร เพื่อปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยการมีสติ สมาธิ และความซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบ กระตุ้นสู่การปฏิบัติงานที่ดีต่อไป

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร-บุคลากรภายในสถาบัน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จ.พระนครศรีอยุธยา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เริ่มประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. ตั้งงบประมาณ และขออนุมัติจัดกิจกรรม 3. ประสานงาน ส่วนงานในสถาบันไปยังมหาวิทยาลัยเรื่องการเดินทาง 4. สำรวจความต้องการ การเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด 5. ดำเนินการจัดกิจกรรม 6. สรุปประเมินผล 7. นำเข้าที่ประชุมของคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สรุปประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2. บุคลากรต้องการให้จัดกิจกรรมอีก 3. สร้างความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี (Happy Soul) 4. บุคลากรได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัว (Happy Family) ุ5. บุคลากรมีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แบ่งปันสิ่งของ (Happy Heart) 6. บุคลากรได้มีการผ่อนคลายจากการทำงานที่เคร่งเครียด (Happy Relax) ึ7. ได้รับความรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดในอดีต (Happy Brain)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ปัจจัยหลักมาจากการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมงบประมาณ ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นแรงผลักดันหลาย ๆ ส่วน ทำให้เราชาวสถาบันได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ซึ่งผลการตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดีเยี่ยม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม อย่างเช่นการสร้างฝาย การปลูกป่า หรือการมอบของให้ถิ่นทุรกันดาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
ที่อยู่องค์กร :
999 พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม ศาลายา 73170
โทรศัพท์ :
02-441-0602
e-mail :
poonyawee123@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
หัทญา แจ้งหลำ
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
สื่อสารองค์กร
e-mail :
hatthaya.mua@mahidol.ac.th
line ID :
minere4949
มือถือ :
092-4176263