ข้อมูลกิจกรรม

็Happy workplace

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัทมีนโยบายให้ director ของแต่ละแผนกคิด และหากิจกรรมที่สร้างเสริม change project เพื่อได้ศึกษากิจกรรม Happy workplace แล้ว คิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆ ต่อพนักงานและองค์กร อีกทั้งทางฝ่ายบริหารเคยกล่าวไว้ว่า หน้าที่ของฝ่ายบริหาร คือการดูแลให้พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจ ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปของ happy workplace

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทำให้พนักงานมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
18
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมดในแผนก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
7
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ออฟฟิสแผนกคาร์โก
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

็Happy Heart, Relax, Body โครงการ Wake Up Monday ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำออกกำลังกายเช้าวันจันทร์ 5 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นพนักงานให้มีความกระตือรือร้น เริ่มต้นการทำงานในเช้าวันจันทร์อย่างสดชื่น และเสริมสรา้งความสัมพันธภาพของเพื่อนร่วมงานในแผนก พนักงานทุกคนสามารถเวียนกันขึ้นมานำการออกกำลังกาย โดยเริ่มจาก Happy agents ขึ้นนำเป็นตัวอย่าง และเวียนจนครบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พนักงานเริ่มต้นการทำงานต้นสัปดาห์ด้วยความสนุกและมีรอยยิ้ม เนื่องจากเป็นการแบ่งปันช่วงเวลาในการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นงานประจำและพนักงานจะมีปฏิสัมพันะ์ต่อกันมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในแผนก ตั้งแต่ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท JAPAN AIRLINE จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
อาคารคลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ราชาเทวะ บางพลี l,6mixikdki 10540
โทรศัพท์ :
021374956
e-mail :
amornsirit20@hotmail.com
website :
www.jalcarco.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อมรศิริ คาเบรียล
ตำแหน่ง :
soles director
แผนก :
cargo
ฝ่าย :
e-mail :
amornsirit20@hotail.com
line ID :
0818889732
มือถือ :
0818889732