ข้อมูลกิจกรรม

เติมรักยามพักกลางวัน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากที่ Unicord มีความเคร่งเครียดในการทำงานอย่างมาก และไม่มีกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
800
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและหัวหน้างาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สโมสรโรงอาหาร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงานด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 1. สนุกสนานให้หายเครียด 2. ความขัดแย้งในการทำงานลดลง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความสุขมากขึ้นโดยสามารถประเมินได้จาก 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. รอยยิ้มของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. บรรยากาศในการทำกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานมีเวลาพักต่างกันทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งหมด 2. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
39/33 ม.8 ถใเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-424-437-42 ต่อ 1
e-mail :
waraporn.k@unicord.net
website :
www.seavaluegroup.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วราภรณ์ แก่นสุริยะ
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
waraporn@unicord.net
line ID :
มือถือ :
080-437-1441