ข้อมูลกิจกรรม

เราอยากให้คุณออม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์อยากให้คนไทยอยู่ดีกินดี รู้จักใช้ รู้จักออม ใช้จ่ายอย่างพอเพียง เพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือในยามที่เราไม่สามารถทำงานหาเงินได้ด้วตนเอง ซึ่งทางภาครัฐ และนโยบายของกลุ่มเครือบริษัทมิตรผลก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และเพื่อสร้างวินัยในการออมเงินให้กับพนักงานและเชื่อมต่อไปยังครอบครัวของพนักงานจึงได้ทำโครงการเราอยากให้คุณออมเพื่อให้พนักงานครอบครัวได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับพนักงาน 2. เพื่อให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวทำให้เกิดภาระหนี้สิน 4. เพื่อความมั่นคงของครอบครัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
57
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
10
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะกรรมการเงินออม / จัดทำแผนดำเนินโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ / รณรงค์ / ให้ความรู้ผ่านกิจกรรม Morning talk, บอร์ดประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย, Line group 3. เริ่มดำเนินโครงการ 1. มีนาคม 2560 โดยผลจากการแจกกระปุกออมสินกับพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 4. รวบรวมหลักฐานการออมทุกเดือน (นับเงินในกระปุกออมสิน, เงินฝากประจำ, สลากออมสิน, ธกส. RMF, LTF, หุ้นสหกรณ์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ลดเปอร์เซ็นตการออมโดย HR วิธีคิด : รวมเงินออมทั้งหมดต่อเดือนหารด้วยเงินเดือน เพื่อคิดเป็น % การออม 5. มอบรางวัลเงินออม % สูงสุด 3 อันดับประจำเดือน 6. มอบรางวัลเงินออม % สูงสุด 3 อันดับประจำปี 7. สรุปผลโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ อย่างไรก็ดีผลลัพธ์ที่คาดคือ จำนวน % การออมเพิ่มมากขึ้นทุกเดือน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
53/3 ม.5 ต.นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-830-330-3
e-mail :
kamonpunk@panelplus.co.th
website :
www.panelplus.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กมลวรรณ คงประสาท
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
kamonpunk@panelplus.co.th
line ID :
0880988091
มือถือ :
088-098-8091