ข้อมูลกิจกรรม

Morning talk

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันในองค์กรมีปัญหาด้านการสื่อสารทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดปัญหาการสื่อสาร 2. เพิ่มระดับการรับรู้และการเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
15
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระดับผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษััท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานในระดับผู้บริหารได้พูดคุยกันโดยการนำเรื่องราวดี ๆ มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 1. จัดให้กลุ่มผู้บริหารได้เข้าร่วม Morning talk ทุกเช้าวันศุกร์โยใช้เวลาประมาณ 30นาที 2. ติดตามผลโดยสังเกตพฤติกรรมในแต่บะสัปดาห์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พฤติกรรมการทำงานดีขึ้น มีการสื่อสารกันมากขึ้นทำให้ความขัดแย้งลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับปัญหา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรขยายการจัดกิจกรรม Morning Talk ไปยังกลุ่มพนักงานทุกระดับ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
152 ถนนสาทร แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
02-637-8000
e-mail :
nuntana@chateredsquare.com
website :
www.charteredaquare.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นันทนา ทวีชัยพฤกษ์
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
e-mail :
ืีืnuntana@charteredsquare.com
line ID :
nunna.t
มือถือ :
099-351-4848