ข้อมูลกิจกรรม

V Happy Body : ครอบครัววี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน พบว่ามีระดับไขมันในเลือดผิดปกติเพิ่มมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีด้วยการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 2.เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย 3.เพื่อให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างเสริมสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
270
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท วี.พาวเดอร์เทค จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. รวบรวมข้อมูลสำหรับทำโครงการ 2. จัดทำโครงการนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา 3. จัดตั้งและแต่งตั้งแกนนำสร้างเสริมสุขภาพประจำแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน 4. ประชาสัมพัน์โครงการให้สมาชิกครอบครัว วี.พาวเดอร์เทครับทราบ 5. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว วี.พาวเดอร์เทค และผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้สมาชิกควบคุมโภชนาการและส่งเสริมการออกกำลังกาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สมาชิกฯ มีสุขภาพที่ดี ด้วยการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และมีแนวทางในการควบคุมโภชนาการของร้านอาหารของบริษัทฯ 2. สมาชิกมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกายที่บริษัท ในระหว่างเวลาพักจาการทำงาน หรือ ออกกำลังกายที่บ้านด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับตนเอง 3. สมาชิกฯ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น ตัวฃี้วัดความสำเร็จ 1. จำนวนร้อยละ 20 ของสมาชิกฯ ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติลดลง เมื่อเทียบกับค่าที่ตรวจวัดได้เมื่อปี 2558 2. สมาชิกฯ ที่มีค่า BMI เกินมาตรฐานทุกคน มีค่าBMIลดลงอย่างน้อย 1 หน่วย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. นโยบายผู้บริหารและการให้ความร่วมมือของพนักงาน 2. กิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของพนักงาน 3. การประเมินผลที่สามารถแสดงค่าที่เป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพื่อกิจกรรมสนับสนุนที่หลากหลาย เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/58 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร ึ74000
โทรศัพท์ :
0878294942
e-mail :
srikaewnawan@yahoo.com
website :
www.vpowdertech.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วัชฏาภรณ์ ศรีแก้วณวรรณ
ตำแหน่ง :
ผจก. ฝ่าย HR
แผนก :
บริหาร
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
e-mail :
srikaewnawan@yahoo.com
line ID :
pom2739
มือถือ :
0878294942