ข้อมูลกิจกรรม

V fat off

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน พบว่ามีระดับไขมันในเลือดผิดปกติเพิ่มมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกครอบครัว วี.พาวเดอร์เทค ที่มีค่า BMI และน้ำหนักเกินมาตรฐานเกิดแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก 2. เพื่อให้สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสรา้งเสริมสุขภาพตนเองและเพื่อสมาชิกในหน่วยงานให้ดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
270
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท วี.พาวเดอร์เทค จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1.รวบรวมข้อมูลสำหรับทำกิจกรรม 2.นำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้สมาชิกครอบครัว วี. พาวเดอร์เทค รับทราบ 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัว วี.พาวเดอร์เทค ในการควบคุมด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย 5. กำหนดรูปแบบกิจกรรม เพื่อควบคุมน้ำหนัก - ลดน้ำหนักด้วยตนเอง - ช่วยเหลือกันเองในทีม - ให้พลีงกลุ่มตสร้างความตื่นตัส - ใช้ช่องทางแลกเปลี่ยนเทครนิคและปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง 6. ติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานผลในกิจกรรม V Happy Day 7. สรุปและประเมินผลกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สมาชิกครอบครัว วี.พาวเดอร์เทค ที่มีค่า BMI และน้ำหนักเกินมาตรฐานเกิดแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก 2. สมาชิกครอบครัว วี.พาวเดอรืเทค มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและเพื่อนสมาชิกในหน่วยงานให้ดีขึ้น ตัวชี้ดวัดความสำเร็จ 1. สมาชิกฯ ที่มีค่า BMI เกินมาตรฐานทุกคน มีค่าBMI ลดลงอย่างน้อย 1 หน่วย เมื่อเทียบกับค่าที่วัดได้เมื่อปี 2558

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. นโยบายของผู้บริหารและการให้ความร่วมมือของพนักงาน 2. กิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของพนักงาน 3. การประเมินผลที่สามารถแสดงค่าที่เป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพื่อกิจกรรมสนับสนุนที่หลากหลาย เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/58 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร ึ74000
โทรศัพท์ :
0878294942
e-mail :
srikaewnawan@yahoo.com
website :
www.vpowdertech.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วัชฎาภรณ์ ศรีแก้วณวรรณ
ตำแหน่ง :
ผจก. ฝ่าย HR
แผนก :
บริหาร
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
e-mail :
srikaewnawan@yahoo.com
line ID :
pom2739
มือถือ :
0878294942