ข้อมูลกิจกรรม

สร้าง coach หลักสูตร happy money debt planning บริหารการเงินดี ชีวีมีสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่อง Happy workplace ซึ่งคุณภาพชีวิตทางด้านการเงินมีความสำคัญ และเน้นเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ไม่เกิดความเครียด ส่งผลต่อชีวิตการทำงาน จึงจัดโครงการที่จะช่วยขจัดปัญหาหนี้สินให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเรียนรู้หลักการของการสรา้งความมั่งคั่งโดยการเพิ่มรายได้ บริหารรายจ่าย และสะสมเงินออม 2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการประหยัดค่าใช้จ่าย 3. เพื่อรับรู้สิทธิประโยชน์ของแหล่งเงินออม เพื่อการเกษียณอายุต่างๆ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
staff และพนักงานในโรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงอาหารเบทเทอร์จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
อบรม 28000 บาท/รุ่น

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. กลุ่มเป้าหมาย : ค้นหากลุ่มเป้าหมายตัวแทนแผนกเพื่อเข้าหลักสูตรอบรม ระยะเวลา 6 เดือน 2. จัดตารางเพื่อให้กลุ่ม coach เข้าอบรม เดือนละ 1 วัน 3. เมื่ออบรมระยะหนึ่ง ทีม coachต้องค้นหา "ลูกค้า" เพื่อทำการให้คำแนะนำความรู้ทางด้านการบริหารการเงิน รวมถึงวิธีการจัดการหนี้สินของตนเอง 4. แบ่งประเภทลูกค้าเพื่อจะได้ทราบระดับของปัญหาและทำการให้คำปรึกษา 5. ติดตามผลการให้คำปรึกษาและนำมาประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวน coach ได้ผ่านการอบรม จำนวน 36 คน จำนวนลูกค้า 74 คน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- มีงบประมาณสนับสนุน - พนักงานให้ความสนใจ - ผู้บริหารหัวหน้างานให้ความร่วมมือ สนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรต้องมีการวางแผนให้โครงการต่อยอกดขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
42/ ม.7 ต.อ้อมน้อย ถ.พุทธมณฑลสาย5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ :
024207651
e-mail :
pornchanokp@betagro.com
website :
www.betagro.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรชนก พงษ์รอด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย
แผนก :
ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย :
โรงงาน
e-mail :
pornchanokp@betagro.com
line ID :
jidridnea
มือถือ :
0986592996