ข้อมูลกิจกรรม

แอโรบิค เสริมสรา้งสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พนักงานมีอาการออฟฟิสซินโดรม 2. พนักงานในไลน์ผลิตทำงานในท่าเดียวกันเป็นเวลานาน จึงต้องการจัดกิจกรรมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พนักงานหันมาสนใจสุขภาพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องอบรมและสนามฟุตบอล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธืโครงการผานช่องทางต่างๆ ได้แก่ เสียงตามสาย, morning talk 2. เปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย และชั่งน้ำหนักก่อนดำเนินกิจกรรม 3. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค หลักเลิกงานทุกวัน และเต้นลีลาศหลังเลิกงาน - หลังจาก 3 เดือนให้พนักงานชั่งน้ำหนัก เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 4. พนักงาน 3 ลำดับแรกที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดจะได้รับเงินรางวัล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีน้ำหนักลดลงในอัตราร้อยละ 56 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีสถิติการลาป่วยลดลงเมื่อเทียบกับ 3 เดือนก่อนหน้า

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 2. กิจกรรมมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
143-144 ม.8 ซ.กังวาล 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 73160 สามพราน นครปฐม 73160
โทรศัพท์ :
02-811-4700
e-mail :
SAFETY.SUNANTA@THANTAWAN.COM
website :
www,thanawan.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อภิญญา อินทร์ตุ่น
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
e-mail :
hr.apiya@thantawan.com
line ID :
มือถือ :
0870957103