ข้อมูลกิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เริ่มต้นด้วยกฎหมายกำหนมซึ่งการตรวจสุขภาพ จะทำให้ทราบถึงสุขภาพของพนักงานอยู่ในระดับใด มีประสิทธิภาพที่สามารถทำงานต่อได้หรือไม่ ต้องแก้ไขอย่างไร หีือทำอย่างไรหากผลออกมาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือลักษณะของการทำงานต้องมีอุปกรณ์วิธีแก้อย่างไร เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ซึ่งสุขภาพจะทำให้เกิดความสมดุลในร่างกาย ด้านนิสัย อารมณ์ ความร฿่สึก ยังผลให้การทำงาน ประสานงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แก้ปัญหาในการทำงาน หากพนักงานมีสุขภาพที่ดี ซึ่งสุขภาพจะทำให้เกิดความสมดุลในร่างกาย ด้านนิสัย อารมณ์ ความร฿่สึก ยังผลให้การทำงาน ประสานงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
96
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทย.เคบอยเลอร์ จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ประสานงานกับทุกส่วนเพื่อให้จัดเวลาส่งพนักงานเข้าตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการดำเนินการ และให้ทุกส่วนงานแจ้งวันเวลาที่พร้อมให้เข้าตรวจ และทาง HR (จป.วิชาชีพ) ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อกำหนดราคาและวันเวลาในการเข้าตรวจเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และจัดสถานที่ในการให้โรงพยาบาลเข้าตรวจ ทำผังการตรวจ รายชื่อการตรวจ เมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วได้รับผล แจ้งผลให้พนักงานทราบ หากมีกรณีผิดปกติ เรียกพบเป็นรายคนเพื่อให้พนักงานทราบและแนะนำตรวจซ้ำที่อื่น พร้อมแนะวิธีดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานทราบถึงสุขภาพของตัวเอง และนำข้อแนะนำต่างๆ มา ปรับพฤติกรรม และปรับปรุงให้มีสุขภาพดีขึ้น ลาป่วยลดลง สามารถทำงานได้ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การร่วมมือกันภายในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย เค.บอยเลอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
134 ม.6 ซอย สุขาภิบาล3 ถนน เพชรเกษม ต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ :
024208046-9
e-mail :
supot_p@thaiboiler.com
website :
www.thaikboiler.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุลิสา เนาวรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการส่วน
แผนก :
ฝ่าย :
ส่วนทรัพยากรบุคคลฯ
e-mail :
sulisa_n@thaikboiler.com
line ID :
มือถือ :
0851123669