ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพดี องค์กรมีสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน พบว่า ค่า Body Age ของพนักงานส่วนใหญ่มีค่าเกินมาตรฐาน และพนักงานมีรูปร่างอ้วน สุขภาพไม่แข็งแรง มีการหยุดงานบ่อยครั้ง จึงดำเนินการจัดทำโครงการสุขภาพดี องค์กรมีสุข ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2. เพื่อให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อมีสุขภาพที่ดรอย่างต่อเนื่อง 3. พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ทั้งกายและใจ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
120
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานระดับ o-m
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัทบสมับ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประสานกับหนาวยงาน สสส. เพื่อขอข้อมูล / คำแนะนำ 2. ติดต่อวิทยากรอบรม เข้ามาให้ความรู้ กับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อ รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก 3. รับสมัครกลุ่มนำร่อง หรือ พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนยักเกินมาตรฐานเข้าร่วมกิจกรรม "อ้วนจ๋า ลาก่อน" โดยแข่งกันลดน้ำหนัก 4. ชั่งน้ำหนัก เก็บข้อมูลทุกเกือน และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพเป็นระยะ 5. บริษัทให้พนักงานรายเดือนทุกคนเข้าร่วมกันทั้งกลุ่มเป้าหมายรวมขององค์กรที่จะลดน้ำหนักลง 10% 6. ารุปน้ำหนักรวม และ ผลการแข่งลดน้ำนหัก พร้อมมอบรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งลดน้ำหนัก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ด้วยหลัก 3 อ. 2. พนักงานทำงานด้วยสุขภาะวทางกายและอารมณ์ที่สมบูรณ์ 3. พนักงานลดค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ เนื่องจากมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานทุกคนต้องร่วมกันตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักและดูและสุขภาพร่วมกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

แนะนำให้มีการต่อยอดในเรื่องการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
119/99 ม.1 ถ.วิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ึ74000
โทรศัพท์ :
034-423302-4
e-mail :
ืnavaporn@thairoyalfrozen.com
website :
www.thairoyalfrozenfood.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นันทยา ฉิมเดช
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ/แรงงานสัมพันธ์
แผนก :
บุคคลฯ
ฝ่าย :
บริหารบุคคลและธุรการ
e-mail :
line ID :
มือถือ :
0894924462