ข้อมูลกิจกรรม

เป๊ะกว่าเก่า เราทำได้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์เล็งเห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการสรา้งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี (Quality of Working life) ทั้งทางร่างกายและจิตใจจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กร เพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร จึงต้องการพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤคิกรรม สำหรับพนักงานโดยประยุกต์ใช้หลักทางจิตวิทยาเข้ามาเสริม โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในองค์กร ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลและเพื่อพัฒนาสุขภาพของบุคลากรให้มีความแข็งแรง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพให้กับบุคลากรภายใน ร.พ. ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลเทพธารินทร์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
45
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานของโรงพยาบาล
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

คัดเลือกผู้ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนลงพุงเพื่อเข้าโครงการ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทั้งหมด 2 กลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับคำแนะนำเรื่องแนวทางรับประทานอาหารและออกกำลังกายที่ถูกต้อง 4 ครั้ง มีการลงบันทึกอาหารและกิจกรรมทางกาย มีการเข้าร่วมคลาสกระตุ้นทางจิตวิทยาทั้งหมด 6 ครั้ง มีการลงบันทึกอาหารและกิจกรรมทางกาย โปรแกรมแบ่งออกเป็นสามระยะ แปรผันตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตระหว่างโปรแกรมทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับการกระตุ้นกระบวนการแบบกลุ่ม เมื่อครบ 12 สัปดาห์ จากนั้นประเมินผลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกาย ด้วยเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Bioelectrical impedance analysis) และผลชีวเคมี
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 ราบ (ชาย 3 หญิง 31 คน) ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 41 สามารถลดน้ำหนักได้ร้อยละ 5 ของนำหนักเดิม คิดค่าไขมันในช่องท้องลดลงเฉลี่ยน 12.00 รอบเอวลดลงเฉลี่ย 4.1 ศม. ระดับไขมัน triglyceride ลดลงเฉลี่ย 5.3 mg/dl ค่า HDL เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1 mg/dl ค่า LDL เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 21 mg/dl แ ะผ ไขมันรวมตามร่างกาย ลดลงเฉลี่ย 2.0% ผล PPBS เฉลี่ย 2 mg/dl

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

โครงการ เป๊ะกว่าเก่า เราทำได้ เป็นโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 12 สัปดาห์ อันเดิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ของทีม ร่วมกับทฤษฏีทางจิตวิทยา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้คือ ความร่วมมือของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ กำลังใจจากเพื่อนร่วมงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ที่อยู่องค์กร :
3850 ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ :
023487000
e-mail :
training.thep@gmail.com
website :
www.theptarin.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุเมธ กลิ่นพักตร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่
แผนก :
ฝ่าย :
ไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ
e-mail :
khem_b@hotmail.com
line ID :
0891507100
มือถือ :
0891507100