ข้อมูลกิจกรรม

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตามที่ PEA มีภารกิจในการจัดหาและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ 73 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ สมุทรปราการและนนทบุรี) โดยมุ่งเน้นให้การใช้กระแสไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเป็นสินค้าอันตราย จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย - เพื่อช่วยเหลือตอบแทนต่อผู้ใช้ไฟฟ้า - เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านตรวจสอบระบบไฟฟ้า

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
5
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ต.สุขเกษม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 500 ครัวเรือน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ทำพิธีเปิดโครงการ โดยเชิญผู้นำชุมชนและชาวบ้านส่วนราชการในพื้นที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรับรู้และให้ความร่วมมือ - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - จัดให้มีค่าตอบแทนแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน - สรุปค่าใช้จ่าย/ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น - ประชาชนเข้าใจการทำงานของ PEA ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี - ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การประสานงานแนะนำโครงการผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือและให้ความสำคัญโดยตรงต่อชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ในการพัฒนาการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA นี้ จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนไฟทุก ๆ ชุมชนที่ใช้ไฟมานาน เช่น ปลีก สายไฟ อุปกรณ์ป้องกันชำรุด ที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างเข้าใจและถูกต้อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย
ที่อยู่องค์กร :
240 หมู่ 1 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ :
044-491128
e-mail :
sittisak-suksai@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สิทธิศักดิ์ สุขใส
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sittisak-suksai@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
08-6249-7798