ข้อมูลกิจกรรม

PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในช่วงฤดูฝนไม่มีการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร การบริโภค ทำให้ในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นความสำคัญ โดยการนำอุปกรณ์ เช่น เสา คอนปูน ที่ชำรุดมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ จึงจัดตั้งโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน” ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และใช้ในการเกษตร - เพื่อให้ชุมชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี (ทั้งอุปโภคและบริโภค) - เพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คนในชุมชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
30
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บ้านนาระยะ อ.ภักดีชุมพล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจบริเวณคลอง ลำน้ำที่จะสร้างฝาย/ประชาคมชาวบ้าน - ออกแบบ/ดำเนินการก่อสร้างด้วยเสาไฟฟ้าที่ชำรุด - ปรับภูมิทัศน์ เช่น ปลูกต้นไม้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ชาวบ้านพึงพอใจมีความสุขเกิดขึ้นในชุมชน คือ Happy Society ชุมชนสังคมมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี Happy Family ชาวบ้านได้จับปลามากินในครอบครัว Happy Money จับปลาขาย, ปลูกผักขาย, ใช้น้ำเพื่อการเกษตร Happy Heart ชาวบ้านเอื้ออาทรต่อกัน, สร้างความสามัคคีในชุมชน Happy Relax เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน Happy Brain ต้องใช้ความรู้ ฝึกฝนในการออกแบบสร้างฝาย (PEA)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหาร ประชาชน คนในองค์กร มีความร่วมมือร่วมใจทำโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องรีบเร่งโครงการ ให้ดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่องค์กร :
123 ม.10 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :
044-854118
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เอกสิทธิ์ เตียนพลกรัง
ตำแหน่ง :
วิศวกร แผนก ก่อสร้างและปฏิบัติการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
044-854118