ข้อมูลกิจกรรม

สันทนาการทุกวันพุธ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นนโยบายของผู้บริหารในอดีตที่ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมสันทนาการและการออกกำลังกายของพนักงานในสังกัด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาออกกำลังกาย - เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากความเครียด - เพื่อสร้างความสามัคคี และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2551
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานเดิ่นด๊ะดาด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน: 1 วัน/1 สัปดาห์ เป็นเวลา 1 ปี (เวลา 15.00-16.30 น.) งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม: 10,000 บาท/ปี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จ้างผู้เชี่ยวชาญ (trainer) มืออาชีพมาสอนเต้นแอโรบิก - เปิดเพลงประกอบ - จัดห้องซ้อมดนตรีและลานกีฬาลานกีฬาไว้ให้พนักงานได้เข้ามาใช้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ในอดีตที่ผ่านมา ช่วงแรกพนักงานให้ความร่วมมือดีมาก แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผู้เข้าร่วมเริ่มลดลง จนกระทั่งไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จึงได้ยกเลิกกิจกรรมไป

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- นโยบายของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการทุกวันพุธขึ้นอีกครั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มใหม่ เช่น พนักงานใหม่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น และเมื่อรวมกลุ่มทำกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนแล้วจัดให้มีการบริการสังคม เช่น การเล่นดนตรีตามงานต่าง ๆ โชว์เต้นแอโรบิกในงานของหน่วยงานและชุมชนข้างเคียง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ที่อยู่องค์กร :
3 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
044-214334-8
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประกิจ สุขดี
ตำแหน่ง :
รองประธานสันทนาการ กฟฉ.3
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
044-214334-8