ข้อมูลกิจกรรม

Big Cleaning Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในสำนักงาน ทำให้เกิดขยะและของเสียตามมา เกิดความไม่เป็นระเบียบของเครื่องมือ เครื่องใช้ในสถานที่ทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ของสำนักงาน - เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
120
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานลูกจ้าง คนงาน กฟจ.สร. และในสังกัด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
กฟจ. สร. และกฟจ.ในสังกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน: 1 วัน (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจประเมิน - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบกำหนดการและวิธีการดำเนินงาน - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดำเนินงาน - ดำเนินงานโดยเริ่มจากพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ และขยายผลให้ครบทุกพื้นที่ - สรุปโครงการและประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พื้นที่ทำงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย - พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน - เป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน และเกิดความสามัคคี - สร้างบรรยากาศที่ดีในพื้นที่

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือของผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร - สภาพแวดล้อม สภาพอากาศในวันปฏิบัติงาน - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จัดประกวดให้รางวัลพื้นที่ที่รับผิดชอบ - นำอุปกรณ์เก่ามาใช้ใหม่หรือดัดแปลงใหม่ เพื่อลดของเสียและลดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุรินทร์
ที่อยู่องค์กร :
448 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ :
08-7690-7345
e-mail :
kosinkku47@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายโกสินทร์ พินณภา
ตำแหน่ง :
นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ 4 ฝ่าย กฟจ.สร.ขั้น 2
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kosinkku47@gmail.com
line ID :
087-6907345
มือถือ :
08-7690-7345