ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- เป็นนโยบายของ PEA ด้านความปลอดภัยของลูกค้า - ประชาชนขาดความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย - ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบแก่นักศึกษา - เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ - เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ประหยัดและถูกต้อง - เพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า - เพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่พนักงานและนักศึกษา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1800
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชนหนองรีและชุมชนหนองเสม็ด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
2 ชุมชน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชุมชน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ PEA - ปลูกจิตสำนึก และคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า - ลดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการใช้ไฟฟ้า - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่องค์กรและชุมชน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีการเพิ่มชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่รับผิดชอบและมีการปลูกจิตอาสาให้นักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
กฟอ. นร. และไฟฟ้าในสังกัด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ที่อยู่องค์กร :
9 ถ.ศรีรักษา ต.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ :
044-631100
e-mail :
vito01012505@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กฟอ.นางรอง
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการ (บริหาร) ฝ่าย กฟฉ.3
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
vito01012505@gmail.com
line ID :
มือถือ :
08-1790-0738